BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:705. Error 9: Invalid character

Hurtownia Fryzjerska LOOKWELL

Email

Si?a w?osa od pieluszki - W?osy naszych pociech to prawdziwy problem i utrapienie, kiedy nasze dziecko stoi w grupie dzieci z pi?knymi g?stymi w?osami. Ca?kowicie do?uje nas fakt, i? nie udaje nam si? ich zapu?ci?, a kiedy s? ju? d?u?sze to robi? si? ko?tuny z ty?u g?owy i nie uk?adaj? si? wed?ug naszych marze?.


Jak wzmocni? w?osy dziecku, które nie zapowiadaj? si? na bujn? czupryn?. Czy jest w ogóle co? takiego mo?liwe?


Najcz??ciej dzieci maj? bardzo puszyst? fryzurk? niczym ma?y pisklaczek piórka, to w?a?nie pierwszy etap naszych utrapie? „w?oski p?odowe”, które musz? si? w wi?kszo?ci wytrze?. I kiedy ju? nasze piskle zgubi wszystkie piórka nawet si? nie spostrze?emy, gdy w wieku 3 lat zamieni je na w?oski w?a?ciwe. U niektórych dzieci w?osy w?a?ciwe pojawiaj? si? od urodzenia i s? ca?y czas pi?kne i mocne i w tym przypadku nasz problem znika od razu w chwili narodzin.

 

Nasza piel?gnacja w?osków, aby by?y mocne zaczyna si? od narodzin. Pierwsz? rzecz?, któr? powinno si? zrobi? po narodzinach dziecka jest nasmarowanie g?ówki oliwk? i obmycie, jest to jedyny kosmetyk wart uwagi rodzica, najlepszy i jedyny pozbawiony chemii. Skóra dziecka jest bardzo delikatna a mieszki w?osowe ca?y czas rozwijaj? si?, w takim przypadku piel?gnacja w?osów przy u?yciu oliwki mo?e jedynie nawil?y? skór? i pozwoli? si? jej odpowiednio rozwin??, aby nabra? w przysz?o?ci pi?knych i bujnych w?osów.

 

Dzieci w wieku dwóch lat maj? mo?liwo?? wi?kszej piel?gnacji, zatem mog? smarowa? g?ówk? przed myciem olejem rycynowym. Olej rycynowy dzia?a oczyszczaj?co, bakteriobójczo i przeciwzapalnie, wi?c naprawd? mo?e by? pomocny, kiedy widzimy pierwsze objawy os?abienia w?osów maluszka.


Drug? rzecz? bardzo wa?n? jest dieta naszych pociech, najcz??ciej jest tak, ?e nie wszystko nasze male?stwa chc? zjada? i braki w takiej diecie odbij? si? na naszych w?osach. Wszystkie witaminy i sk?adniki dodatkowe jednak nale?y konsultowa? z lekarzem a profilaktycznie mo?emy sami jeszcze zaszkodzi?.

Podstawa sk?adnikowa ?ywienia dla nabrania mocnych w?osów:

· ?elazo,

· mied?,

· cynk,

· magnez,

· siarka,

· witaminy z grupy B,

· witamina A,C, E, F

 

Samo od?ywianie to nie wszystko, trzeba jeszcze troszk? gimnastyki, w?osy cz?sto nale?y czesa? mi?kk? szczoteczk?, aby pobudzi? mikrokr??enie i w?oski stan? si? od?ywione wyrosn? znacznie szybciej mocniejsze.

 

Istnieje grupa ludzi, która mimo naszych usilnych stara?, piel?gnacji i diety nie ma niestety w?osów naszych marze?, a przyczyna jest prosta. Nasza przysz?o?? jest w naszych genach, ale czy nie warto zadba? o nasze pociechy i przekona? si? czy mo?e jednak w?osy wzmocni si?, cho? o odrobink??

 

Kolejnym etapem walki o g?ste w?osy, przechodzimy w wieku 5-6 lat, kiedy pociechy maj? ju? grubsze w?osy i nabieraj? w?a?ciwego ju? dla nich koloru. W tym w?a?nie wieku nast?puje ich kolosalne polepszenie, ale jeszcze nie ostatnie w swym etapie. Ale w tym przypadku mo?emy zabra? si? za ich wygl?d podcinaniem do odpowiedniej d?ugo?ci i jest to zdecydowanie dobrym pomys?em (ile ludzi tyle opinii). D?ugie w?osy s? dla obci??onych mieszków w?osowy po prostu nielekk? spraw?, po obci?ciu mieszek ma o mniejszy ci??ar do utrzymania i w?osy staj? si? bardziej w nich osadzone i mocniejsze, staj?c si? grubsze.

 

Hurtownia Fryzjerska - szampon do w?osów

 

Ostatni etap przez eskapad? wzmocnienia w?osów okazuje si? ko?czy? w wieku, kiedy nasze ma?e pociechy dorastaj?, a raczej dojrzewaj?c wchodz? w doros?o??, a to niesie za sob? niew?tpliwie problemy z ?ojotokiem. W tym czasie w?osy nabieraj? cech typowych dla danej p?ci i znacznie si? przyciemniaj?. W?osy ?ojotokowe s? uci??liwe dla dorastaj?cej osóbki i wygl?daj? nieestetycznie, ale nie to jest martwi?ce a raczej pozatykane mieszki w?osowe ?ojem, który doprowadza do wypadania w?osów i nieodwracalnego w skutkach przerzedzenia fryzury. Intensywnie nale?y odka?a? skór? g?owy, aby zrobi? miejsce próbuj?cym wychyla? si? w?osom z mieszków. W tym odka?aniu g?owy rewelacj? okazuj? si? szampony wszelkiego rodzaju do w?osów przet?uszczaj?cych maj?cych w opisie SEBO.

 

Hurtownia Fryzjerska