BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:705. Error 9: Invalid character

Hurtownia Fryzjerska LOOKWELL

Jak dba? o w?osy zim?? Salon fryzjerski radzi.

Noszenie czapki, ciep?e i suche powietrze w pomieszczeniach oraz ujemne temperatury na zewn?trz, a do tego ?nieg, deszcz i silny wiatr sprawiaj?, ?e zim? w?osy szybciej si? przet?uszczaj? i elektryzuj?. Sucha i ch?odna zima mo?e mie? bardzo niekorzystny wp?yw na zdrowie i wygl?d w?osów. ?atwo staj? si?, bowiem wysuszone, matowe oraz ?amliwe, a to wszystko z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych i du?ej ró?nicy temperatur - mi?dzy t? utrzymywan? w pomieszczeniach, a t? panuj?c? na zewn?trz. Jednak?e, odpowiednia piel?gnacja i proste ?rodki prewencyjne pomog? w?osom „przetrwa?" zim?. Niska temperatura mo?e przyczyni? si? do przemro?enia skóry g?owy, czego efektem nierzadko jest nadmierne wypadanie w?osów. Poza tym, zimny wiatr ma wp?ywa na w?osy podobnie, jak suszarka, z tym, ?e w?osy poddawane s? tu oddzia?ywaniu zimnego powietrza. Mróz, ?nieg i wiatr pozbawiaj? nasze w?osy blasku, spr??ysto?ci, witalno?ci. Nie mo?na wyeliminowa? tych negatywnych czynników, s? jednak sposoby na to, by nasze w?osy okres zimowy wygl?da?y ?adnie i zdrowo.

 • No? szal, czapk? lub kapelusz, aby chroni? w?osy przed oddzia?ywaniem mrozu i wiatru; upewnij si? jednak, ?e nakrycie g?owy nie jest zbyt obcis?e, wówczas mo?e, bowiem negatywnie wp?yn?? na ukrwienie skóry g?owy, co spowoduje os?abienie w?osów.
 • W zale?no?ci od potrzeby, do codziennej piel?gnacji wybieraj nawil?aj?ce szampony zapobiegaj?ce elektryzowaniu si? lub ?agodne szampony przeznaczone do w?osów z tendencj? do przet?uszczania. Delikatne oczyszczaj? i przywracaj? naturaln? równowag? skóry g?owy.
 • Podczas mycia w?osów do ostatniego p?ukania stosuj ch?odn? wod?, nie jest to przyjemne, ale dzia?a obkurczaj?co na gruczo?y ?ojowe i ogranicza przet?uszczanie si? w?osów.
 • Stosuj od?ywki (ze sp?ukiwaniem) do w?osów suchych i zniszczonych, które nawil?? i odbuduj? ich uszkodzon? struktur?.
 • Skuteczny te? jest jedwab do w?osów i p?ynna keratyna, zastosowane na suche lub wilgotne w?osy, a tak?e naturalne olejki piel?gnacyjne do w?osów np. jojoba, sezamowy, kokosowy, a nawet oliwa z oliwek, któr? z pewno?ci? znajdziesz w kuchennej szafce.
  • Pami?taj o stosowaniu od?ywki jedynie na d?ugo?ci i ko?ce, nak?adanie jej blisko skóry g?owy sprawi, ?e fryzura szybciej utraci ?wie?o??.
  • Do rozczesywania w?osów u?ywaj grzebieni o szeroko rozstawionych z?bach, wa?ne jest tak?e tworzywo, z którego s? one wykonane, najlepsze s? drewno i mi?kki plastik.
  • Zwró? uwag? na temperatur? suszenia w?osów, zbyt wysoka pobudza prac? gruczo?ów ?ojowych i nadmiernie wysusza pasma, przez co w?osy silniej si? elektryzuj?.
  • Wa?na jest równie? sama suszarka, je?li twoje w?osy elektryzuj? si?, wybierz suszark? zaopatrzon? w dodatkow? funkcj? jonizacji powietrza.
  • Do ko?cowej stylizacji u?ywaj lekkich pianek oraz lakierów, stosuj je u nasady, to ograniczy wydzielanie sebum, dzi?ki czemu fryzura zachowa ?wie?y wygl?d na d?u?ej.
  • Unikaj ci??kich wosków, past i kremów do stylizacji, zbyt mocno obci??aj? fryzur?.
  • Pami?taj o odpowiedniej diecie - ona tak?e ma wp?yw na wygl?d w?osów, aby powstrzyma? nadmierne przet?uszczanie si? w?osów, nale?y spo?ywa? produkty z zawarto?ci? witamin z grupy B, mo?na je znale?? w: orzechach, jajach, rybach i otr?bach, poleca si? te? po?ywienie z du?? zawarto?ci? cynku, znajdziemy go m. in. w: nasionach s?onecznika, rybach, owocach morza, pestkach dyni, ro?linach str?czkowych.

W czasie zimy staram si? u?ywa? wi?cej od?ywek piel?gnacyjnych. Uwa?am, ?e zdecydowanie lepiej dla w?osów jest, za?o?y? czapk? i schowa? je przed mrozem, ni? chodzi? z go?? g?ow?.

Aby cieszy? si? pi?kn? fryzur? zim?, nale?y zadba? o w?osy kompleksowo, wybieraj?c odpowiednie kosmetyki do piel?gnacji i stylizacji. Warto, zatem pami?ta? o utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawil?enia w?osów.

Elektrowstrz?sy!

Twoje w?osy elektryzuj? si?? Zawsze tu? po zdj?ciu czapki? W?osy pocierane o sztuczne w?ókna czapki wytwarzaj? du?e ilo?ci na?adowanych ujemnie cz?steczek, które si? wzajemnie odpychaj?. W?osy zniszczone maj? wi?cej tych cz?steczek! Czasem wystarczy, ?e s? s?abo nawil?one, aby zacz??y si? stroszy?.

Jak temu zapobiec?

Od razu po zdj?ciu czapki przyg?ad? w?osy d?o?mi zwil?onymi wod? (np. termaln? w spreju). Sukces gwarantowany!

Nasza rada: U?ywaj prostownicy z jonizacj?, która zapobiega elektryzowaniu si? w?osów.


F.H.U. LOOKWELL
Hurtownia Fryzjerska
Gniezno
ul. Powsta?ców Wlkp. 39a
Sklep Fryzjerski
www.ofryzjer.pl

 

Hurtownia Fryzjerska