BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:705. Error 9: Invalid character

Hurtownia Fryzjerska LOOKWELL

Email

TOP CARE BRUSHING MOUSSE EXTRA STRONG HOLD Pianka do w?osów.

Pianka do w?osów stworzona specjalnie do pracy w dobrych salonach fryzjerskich, gdy? daje wyj?tkowo trwa?e efekty stylizacji, a ponad to dba o w?osy klientów jak wysokiej jako?ci od?ywka do zniszczonych, matowych I odw?óknionych w?osów. Pianka do w?osów posiada – w skali 1:4- 3 poziom (si??) utrwalenia, czyli daje extra utrwalenie. Dodatkowo wzbogacona o prowitamin? B5 i filtry UV, które wzmacniaj? struktur? ka?dych w?osów, jak i chroni? je przed dalszymi uszkodzeniami. Sk?ad pianki zosta? tak opracowany, by oprócz swojego podstawowego zastosowania (bardzo silnego usztywnienia/ utrwalenia) dawa?a te? silny efekt kondycjonuj?cy dla ka?dego typu w?osów, tak?e tych cienkich, delikatnych i odw?óknionych. Sk?ad pianki do w?osów zawiera tak?e kationowe substancje które w widoczny po u?yciu sposób si? uaktywniaj? i poprawiaj? wizualnie i faktycznie (wnikaj? w struktur?) zarówno form?/ u?o?enie fryzury jak i wygl?d w?osów. Po u?yciu pianki do w?osów klienci doskonale widz? i mog? porówna? kondycj? w?osów przed i po u?yciu pianki. Specyfik polega na tym i? przeznaczona jest tak?e do regeneracji zniszczonych w?osów. Dzia?a ?agodz?co na podra?nion? po zabiegach fryzjerskich skór? g?owy. Zawarta w sk?adzie prowitamina B5 korzystnie wp?ywa na stan nawil?enia w?osów. Dodatkowo u?atwia odnow? uszkodzonych mikrokomórek w?osów, przez co je wyg?adza. Po jej u?yciu w?osy s? bardziej elastyczne, b?yszcz?ce, naturalnie skr?cone loki uk?adaj? si? w pi?kn? form?. Pianka ma lekk? konsystencj? i dzi?ki temu ?atwo si? rozprowadza.

 

 

TOP CARE LAKIER EXTRA STRONG PERFECT HAIR STYLE

Lakier do w?osów stworzony specjalnie do pracy w dobrych salonach fryzjerskich, gdy? daje wyj?tkowo trwa?e efekty stylizacji, a ponad to dba o w?osy klientów jak wysokiej jako?ci od?ywka do zniszczonych, matowych I odw?óknionych w?osów. Lakier do w?osów posiada – w skali 1:4- 3 poziom (si??) utrwalenia, czyli daje extra utrwalenie. To on rozpoczyna proces tworzenia ca?kowicie odmiennych i dawniej nieosi?galnych efektów stylizacji. Pozwala na stworzenie nieograniczonych niczym struktur i innowacyjnych fryzur, jedyne, co mo?e ogranicza? to tylko wyobra?nia stylisty. Zbudujesz / stworzysz najbardziej fantazyjne, perfekcyjne fryzury. Dodatkowo zawarto?? prowitaminy B5 i filtrów UV poprawia efekty stylizacji, gdy? nab?yszcza i sprawia, ?e w?osy nawet bardzo zniszczone cho? na czas u?ycia lakieru wydaj? si? o wiele bardziej zdrowsze i g?adkie.

 

Ten wyj?tkowy lakier do w?osów w swoim sk?adzie zawiera phantenol, czyli kwas pantotenowy, który jest niezb?dny do utrzymania w?osów i skóry g?owy w zdrowym stanie. Wykazuje on zdolno?? wi?zania i zatrzymywania wody, a wi?c jest skutecznym ?rodkiem nawil?aj?cym. Nie bez znaczenia pozostaje równie? jego korzystny wp?yw na jako?? i wzrost w?osów. Niedobór pantenolu objawia si? zmianami skórnymi np.: strat? elastyczno?ci, przyspieszeniem procesu starzenia si? skóry, a w przypadku w?osów pogorszeniem ich jako?ci, matowieniem i ?amliwo?ci?. ?agodzi podra?nienia skórne wywo?ane poprzez zabiegi fryzjerskie, zarówno te mechaniczne, jak i termiczne i chemiczne. Przeciwzapalne, nawil?aj?ce i regeneruj?ce w?a?ciwo?ci phantenolu oraz jego zdolno?? do pobudzania wzrostu komórek naskórka wykorzystywane s? w dermatologii i kosmetyce. Skuteczne dzia?anie wykaza?y ju? preparaty z zawarto?ci? 1 % phantenolu. Dzia?anie ro?nie wraz ze wzrostem zawarto?ci pantenolu w preparacie, wi?c je?li chcesz mie? zdrowsze w?osy polecamy stosowa? ca?? seri? TOP CARE.

 

Zawiera pochodne skrobi w uk?adach dwufazowych s?u??cych do oczyszczania w?osów z nadmiaru bia?ek, przez co fryzura staje si? bardziej lekka i spr??ysta. Nowoczesna technologia pozwoli?a na stworzenie niemal?e idealnego lakieru do stylizacji w?osów, gdy? oprócz bardzo silnego usztywnienia , poprawienia obj?to?ci fryzury daje te? silny efekt kondycjonuj?cy. Jego kompatybilny sk?ad wzbogacony w akryl doskonale ze sob? wspó?gra oraz tworzy produkt który znajduje zastosowanie nie tylko w stylizacji ale tak?e w odbudowie, nawil?eniu i od?ywieniu zniszczonego w?osa. Lakier do w?osów topcare ma lekk? konsystencj? oraz nie jest jak inne lepki i kleisty w dotyku przez co u?atwiona jest praca stylisty. Nie musi ju? co chwil? przemywa? d?oni, gdy chce wykona? perfekcyjne uczesanie! Dodatkowo redukuje ?adunki statyczne, w?osy si? nie elektryzuj? i doskonale poddaj? si? na ca?ej swej d?ugo?ci efektom stylizacji. Mimo swej extra mocy utrwalenia nie ma problemu z usuni?ciem lakieru z w?osów- wystarczy tylko wyczesa?! Nie kruszeje na w?osach, przez co nie ma efektu tzw. ?upie?u na ubraniu, b?d? bia?ego nalotu na w?osach.

 

 

 

TOP CARE PEARL STYLER PERFECT HAIR STYLE z drobinkami ?wiat?a.

Wyj?tkowy per?owy ?el do w?osów stworzony do pracy z fantazyjnymi fryzurami i strukturami. Dzi?ki niemu osi?gniesz per?owy po?ysk i odpowiedni poziom nab?yszczenia. Dodatkowo zawarto?? prowitaminy B5 i filtrów UV poprawia efekty stylizacji, gdy? nab?yszcza i sprawia, ?e w?osy nawet bardzo zniszczone cho? na czas u?ycia wydaj? si? o wiele bardziej zdrowsze i g?adkie. W swoim sk?adzie zawiera phantenol, czyli kwas pantotenowy, który jest niezb?dny do utrzymania w?osów i skóry g?owy w zdrowym stanie. Wykazuje on zdolno?? wi?zania i zatrzymywania wody, a wi?c jest skutecznym ?rodkiem nawil?aj?cym. Nie bez znaczenia pozostaje równie? jego korzystny wp?yw na jako?? i wzrost w?osów. Niedobór pantenolu objawia si? zmianami skórnymi np.: strat? elastyczno?ci, przyspieszeniem procesu starzenia si? skóry, a w przypadku w?osów pogorszeniem ich jako?ci, matowieniem i ?amliwo?ci?. ?agodzi podra?nienia skórne wywo?ane poprzez zabiegi fryzjerskie, zarówno te mechaniczne, jak i termiczne i chemiczne. Przeciwzapalne, nawil?aj?ce i regeneruj?ce w?a?ciwo?ci phantenolu oraz jego zdolno?? do pobudzania wzrostu komórek naskórka wykorzystywane s? w dermatologii i kosmetyce. Skuteczne dzia?anie wykaza?y ju? preparaty z zawarto?ci? 1 % phantenolu. Dzia?anie ro?nie wraz ze wzrostem zawarto?ci pantenolu w preparacie, wi?c je?li chcesz mie? zdrowsze w?osy polecamy stosowa? ca?? seri? TOP CARE. SPOSÓB U?YCIA: Nanie? ?el na d?onie, a nast?pnie rozprowad? palcami i opuszkami formuj tak? fryzur? o jakiej marzy?e?.

 

 

Hurtownia Fryzjerska LOOKWELL
ul. Powsta?ców Wielkopolskich. 39a
Tel. 605-127-723
www.uradka.pl

 

 

pianka do w?osów, hurtownia fryzjerska, sklep fryzjerski,

 

 

Hurtownia Fryzjerska