BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:705. Error 9: Invalid character

Hurtownia Fryzjerska LOOKWELL

Na polskim rynku jest dost?pna nowa metoda prostowania w?osów z efektem nawet do pi?ciu miesi?cy, która ró?ni si? od pozosta?ych tym, ?e mo?e by? stosowana nawet na w?osach rozja?nianych i zniszczonych. Dodatkowo regeneruje w?osy niczym najlepsze od?ywki do w?osów, nadaje niewiarygodnego po?ysku. Metoda, o której mowa to GLOBAL KERATIN. Jej formu?a opiera si? na naturalnej keratynie, stanowi?cej naturalny budulec w?osa. To jest podstawowa cecha, odró?niaj?ca t? metod? od tzw. trwa?ej prostuj?cej, w której substancja chemiczna (najcz??ciej tioglikol amonu) powoduje zrywanie mostków dwusiarczkowych, odpowiedzialnych za utrzymanie naturalnego wzorca skr?tu w?osów. Metoda keratynowa za? nie ingeruje w we wn?trze w?osa (a wi?c nie ma ryzyka zniszczenia jego struktury). Polega na zaprasowywaniu w pasma w?osów keratyny, która szczelnie otacza w?os. Dzi?ki temu dochodzi do wyg?adzenia w?osów i zredukowania ich nadmiernej puszysto?ci (czupryna przestaje by? "pierzasta"). Przy odpowiedniej metodzie prasowania mo?na uzyska? podniesienie w?osów u nasady, by unikn?? nadmiernego przylegania pasm do skóry g?owy.

 

Efekt zabiegu

Ostateczny rezultat zabiegu zale?y od typu i g?sto?ci w?osów. Im grubsze i bardziej g?ste, tym trudniej poddaj? si? wyg?adzeniu. Najlepszy efekt uzyskiwany jest na w?osach bardzo pusz?cych si?, ale z natury cienkich.

Fryzjerzy zajmuj?cy si? wykonywaniem tego zabiegu zastrzegaj?, ?e nie nale?y oczekiwa?, i? po wyj?ciu spod prysznica b?dziemy mieli od razu idealne w?osy bez potrzeby ich u?o?enia. Metoda keratynowa ma na celu skrócenie czasu potrzebnego na modelowanie w?osów, nie eliminuje za? konieczno?ci ich uk?adania. Po ka?dym umyciu w?osów zalecane jest wysuszenie pasm przy u?yciu szczotki szkieletowej (p?askiej) i suszarki.

Zdaniem eksperta - metoda keratynowa sprawia, ?e osi?gamy efekt idealnie prostych w?osów, g?adkich i l?ni?cych jak nigdy dot?d - w?osy s? proste, g?adkie, ale nie stercz? jak str?ki - uk?adaj? si? bardziej naturalnie. Mog? si? lekko podwin??. Uzyskujemy jednocze?nie doskona?e wyg?adzenie w?osów i likwidujemy ich puszenie.

Natychmiastowy rezultat to mi?kko??, po?ysk i wykwintno?? - i w przeciwie?stwie do innych terapii chemicznych i relaksatorów, nadaje si? do w?osów farbowanych i prostowanych chemicznie.

 

Stworzona w USA terapia Global Keratin jest ?agodna dla w?osów, poprawia ich stan i odbudowuje odporno??, aby uczyni? je silnymi i elastycznymi. Ponadto, uodparnia w?osy na warunki pogodowe i rozwiewanie si? na wszystkie strony oraz przeciwdzia?a efektom wilgoci. Gdy w?osy s? cudowne, l?ni?ce i ?atwe w uk?adaniu, czas konieczny do ich stylizacji jest znacznie zredukowany! Terapia Global Keratin jest ta?sza ni? ci?g?e prostowanie w?osów, nie jest permanentna i mo?e zosta? w ka?dej chwili zmyta. Mo?e by? tak?e zastosowana równolegle do poprzedniej terapii poprawiaj?c stan w?osów przy ka?dej kolejnej aplikacji. Terapia nadaje w?osom bardzo naturalny wygl?d. Nie staj? si? one proste i sztywne jak po zwyk?ym zabiegu lecz pozostaj? g?ste i spr??yste, a efekt ten utrzymuje si? nawet przez 4 miesi?ce! Terapia eliminuje ma?o atrakcyjne skr?canie si? i maksymalizuje blask, jednocze?nie od?ywiaj?c i poprawiaj?c stan w?osów. Twoje w?osy b?d? zawsze mi?kkie i g?adkie, a osza?amiaj?ce rezultaty b?d? widoczne natychmiast po zastosowaniu.

 

Zabieg Global Karatin wykonasz w

Instytut Urody LOOKWELL

Salon Fryzjerski w Gnie?nie

Ul. Warszawska 38/5

62-200 Gniezno

Tel. 530-440-646

Czynne od 8:00 do 21:00

Soboty od 8:00 do 15:00

 

 

Hurtownia Fryzjerska